กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 22 อัตรา “รับวุฒิ ปวส,ป.ตรี” สมัครทางอินเตอร์เน็ต

Advertisement กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 22 อัตรา "รับวุฒิ ปวส,ป.ตรี" สมัครทางอินเตอร์เน็ต Advertisement   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ  (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. 2. ตำแหน่ง นายช่างโยธา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 8  อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ  (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านความความรู้ความสามารถทั่วไป […]

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 21 พฤศจิกายน 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง :    นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :    15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2.ชื่อตำแหน่ง :    นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :    15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :    3 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางสมุทรศาสตร์ […]

error: