สภาพัฒน์ ชงขึ้น VAT จาก 7% เป็น 10% เหตุผู้สูงอายุรายได้น้อย แนะเก็บเพิ่มมาเป็นเงินออม

Advertisement 26 สิงหาคม 2566 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า นางสาววรวรรณ พลิคามิน รองเลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวในงานเสวนา “ข้ามรุ่น อนาคตประเทศไทย” ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งประเทศไทย (UNFPA) ระบุว่า โครงสร้างประชากรไทยในปัจจุบัน ถือเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ และมีแนวโน้มที่จะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น Advertisement แนวโน้มประชากรผู้สูงอายุ – ปี พ.ศ. 2566 มีผู้สูงอายุประมาณ 13.5 ล้านคน คิดเป็นประมาณ 20% ของประชากรทั้งประเทศ – ส่วนอีก 10 ปีข้าง หรือในปี 2576 จะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสุดยอด โดยมีผู้สูงอายุประมาณ 18.38 ล้านคน หรือประมาณ 28% ของประชากรทั้งหมด – จากนั้นในปี 2583 ผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็น 20.51 ล้านคน หรือคิดเป็น 31.37% ของประชากรทั้งหมด – […]

สภาพัฒน์หวั่น ขึ้นค่าแรงกระทบของแพง-การลงทุนถดถอย บีบภาระงบประมาณพุ่ง

22 พ.ค. 66 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า ภาวะสังคมไทยไตรมาส 1/2566 สถานการณ์ด้านแรงงานปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายตัวของการจ้างงานทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม อัตราการว่างงานปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติ แรงงานมีการทำงานล่วงเวลามากขึ้น และได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น โดยผู้มีงานทำมีจำนวนทั้งสิ้น 39.6 ล้านคน ขยายตัว 2.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนกรณีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ตามนโยบายการหาเสียงในช่วงที่ผ่านมา มีทั้งเชิงบวกและลบ โดยเชิงบวกคือ แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนเชิงลบ คือ ภาคธุรกิจมีต้นทุนเพิ่ม ซึ่งจะมีการส่งผ่านต้นทุนไปสู่ราคาสินค้า ดังนั้น ต้องมีการพิจารณาให้ดีจากสถานการณ์ เนื่องจากจะเกี่ยวพันกับเรื่องการตัดสินใจของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในไทย ซึ่งก็ต้องมีการเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ หากปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้จบปริญญาตรี จะส่งผลทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับผลกระทบ รัฐต้องปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ ซึ่งส่งผลต่อภาระงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้น ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้ง ถ้าแรงงานเงินไม่พอใช้ต้องกลับมาดูทักษะแรงงาน และค่าครองชีพแต่ละพื้นที่ ซึ่งมองว่าค่าแรงไม่ควรเท่ากันหมดทั้งประเทศ เพราะค่าครองชีพต่างกัน จะปรับขึ้นหรือไม่ ต้องไปพูดคุยกับคณะกรรมการไตรภาคี นายดนุชา กล่าวว่า สถานการณ์หนี้สินครัวเรือนในไตรมาส 4/2565 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ขณะที่คุณภาพสินเชื่อภาพรวมทรงตัว […]

สภาพัฒน์ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ป.ตรี บัดนี้-29ธ.ค.65

  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท พร้อมสวัสดิการประกันสังคม – วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ หากเป็นสาขา ที่เกี่ยวข้องกับการคลังหรือเศรษฐศาสตร์สาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมคำนวณทางสถิติต่าง ๆ ได้ดี เช่น Microsoft Excel, Google Sheets เป็นต้น – มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นในการทำงาน และมีความสามารถในการวิเคราะห์ – มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีจิตบริการและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ดี สามารถยื่นเอกสารใบสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ – การสมัครทาง E-mail ผู้สมัครกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อ […]

สภาพัฒน์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ40อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 30 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ ทางการวางผังเมือง ทางผังเมือง ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ ทางมนุษยศาสตร์ หรือ ทางสถิติ 2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 10 อัตรา ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง […]

สภาพัฒน์ แย้มสัญญาณ ‘ช้อปดีมีคืน’ ปชช.เตรียมเงินช้อปปลายปีนี้

สภาพัฒน์ แย้มสัญญาณ ‘ช้อปดีมีคืน’ ปชช.เตรียมเงินช้อปปลายปีนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า กรณีที่ภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลฟื้นโครงการช้อปดีมีคืน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันอยู่ว่าจะทำออกมาในลักษณะใด อย่างไรก็ดี ข้อเสนอจากทางภาคเอกชนที่เสนอมา พร้อมรับไว้พิจารณาทั้งหมด แต่จะนำมาใช้เมื่อไหร่นั้น จะต้องนำออกมาใช้ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะได้เห็นภายในสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ พ.ร.ก.กู้เงินฉบับเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท มีเม็ดเงินเหลืออยู่ 2.2 แสนล้านบาท ในส่วนนี้จะต้องนำมาใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เนื่องจากปี 2565 ยังมีความเสี่ยงในเรื่องการแพร่ระบาดโควิด ซึ่งหากใช้มาตรการกระตุ้นบริโภคในช่วงปลายปีนี้ อาจจะไม่ได้ใช้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท ส่วนมาตรการที่จะช่วยผ่อนคลายจุดท่องเที่ยวนั้น ยังใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งต่อเนื่องถึงเดือน มกราคม 2565 โดยขณะนี้ก็ใช้มาตรการนี้ไปก่อน ซึ่งหากจบมาตรการแล้วก็มาพิจารณาเพิ่มเติมว่าจะมีมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวเพิ่มเติมหรือไม่ “เม็ดเงินที่ออกมาภายในสิ้นปีนี้ จะเป็นมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ที่ส่งผลต่อภาคการผลิตภายในประเทศด้วย ซึ่งจำเป็นจะต้องมี แต่จะออกมาเมื่อไหร่ ก็ต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องออกมาภายในปีนี้ ส่วนจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยหรือไม่นั้น จะต้องไปถามทางกระทรวงการคลังเอา” นายดนุชา กล่าว […]

สภาพัฒน์ แจง ครม.ไตรมาส 2 ว่างงานพุ่ง 7.3 แสนคน หนี้ครัวเรือนทะลุ 14.13 ล้านล้าน

ครม.รับทราบ สภาพัฒน์ แจงภาวะสังคมไทย ไตรมาส 2 คนว่างงาน 7.3 แสนคน หนี้ครัวเรือนทะลุ 14.13 ล้านล้านบาท คิดเป็น 90.5 ต่อจีดีพี วันที่ 21 ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครม. เมื่อวันที่ 21 ก.ย. รับทราบภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2564 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนากา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้ ความเคลื่อนไหวทางสังคมไตรมาสสอง ปี 2564 ประกอบด้วย 1.สถานการณ์แรงงาน ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยหากเทียบกับช่วงเวลาปกติ การจ้างงานเพิ่มขึ้นทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม แต่อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับสูง โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ส่วนจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่ สาขาก่อสร้าง สาขาโรงแรม ภัตตาคาร และสาขาการขนส่ง เก็บสินค้า […]

ตัวเลขว่างงานไตรมาส2 เด็กจบใหม่เตะฝุ่นเกือบ3แสน จบอาชีวะอัตราว่างงานสูงขึ้น

สภาพัฒน์ฯ เปิดตัวเลขว่างงาน ไตรมาส 2 เด็กจบใหม่เตะฝุ่นเกือบ 3 แสนคน จบระดับอาชีวศึกษามีอัตราการว่างงานสูงขึ้น เผยสาขาที่จ้างงานเพิ่มขึ้น วันที่ 25 ส.ค.64 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์ฯ หรือ สศช.) เปิดเผยว่าภาวะสังคมไตรมาส 2/2564 พบว่าการว่างงานยังอยู่ในระดับสูงจากผลกระทบของโควิด-19 โดยอัตราการว่างงานอยู่ที่ 1.89% คิดเป็นผู้ว่างงาน 7.3 แสนคน ในจำนวนนี้เป็นผู้จบการศึกษาใหม่ยังไม่เคยทำงานมาก่อน 2.9 แสนคน เพิ่มขึ้น 10.04% และผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนมี 4.4 แสนคน ลดลง 8.38% ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระยะเวลาของการว่างงาน พบว่าผู้ว่างงานมีแนวโน้มว่างงานนานขึ้น โดยนานกว่า 12 เดือน มีจำนวน 1.47 แสนคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.2 เท่า โดยผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีอัตราการว่างงานสูงขึ้นเป็น 3.18% และอุดมศึกษาว่างงาน 3.44% สะท้อนให้เห็นว่าการว่างงานในปัจจุบันอยู่ในกลุ่มแรงงานทักษะสูง สำหรับการว่างงานในระบบผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีจำนวน 3.1 แสนคน คิดเป็นสัดส่วนต่อผู้ประกันตน 2.8% […]

1 2
error: