สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

Advertisement Advertisement   สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไมผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ด้านอื่นที่เกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์ หากหลักฐานทางการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกให้ถือจำนวนหน่วยกิต ของวิชาที่ศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 เวลา […]

error: