สนามบินลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.6/ปวส./ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง 18-22ก.ย.66

Advertisement Advertisement   กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานลำปาง 1. นักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 4 อัตรา ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมท่าอากาศยานกำหนด สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย (1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร (2) มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร (3) ผู้สมัครเพศชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ สำเร็จหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ของกรมการรักษาดินแดน หรือได้รับการยกเว้น จึงจะมีสิทธิ์ สมัครสอบคัดเลือก (4) มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่ามี […]

error: