สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.โท+มีประสบการณ์ เงินเดือนเริ่มต้น63,750 รับสมัครบัดนี้-16ธ.ค.61

    สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งกำลังบำรุง สังกัด กลุ่มสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ  ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทํางานรวม 18 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานธุรการ เลขานุการและงานฝ่ายอํานวยการรวม 12 ปี อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 63,750 บาท เป็นต้นไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ การยื่นใบสมัครให้ผู้สมัคร : กรอกรายละเอียดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่  47/433 หมู่ 3 […]

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ป.โทขึ้นไป+มีประสบการณ์ บัดนี้-16ธ.ค.61

    สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 1. ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สังกัด กลุ่มกลยุทธ์ (จำนวน 1 อัตรา) : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บรหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการ, วิทยาลัยการทัพ หรือวิทยาลัยเสนาธิการทหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณพิเศษ อายุงานรวม 20 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานแผนและนโยบายหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 15 ปี คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  2. ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคโนโลยี (จำนวน 1 อัตรา) ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อายุงานรวม 20 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 15 ปี คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  การยื่นใบสมัครให้ผู้สมัคร : กรอกรายละเอียดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) […]

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-23เม.ย.61

    สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน) รายละเอียดดังต่อไปนี้  1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม (รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งงาน) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 2.  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี) ผอ.ส่วนควบคุมพัสดุและบริหารสัญญา สังกัด AIC (จำนวน 1 อัตรา) คุณวุฒิ ป.ตรีไม่จำกัดสาขา+มีประสบการณ์ […]

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-23เม.ย.61

    สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ขอขยายระเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน 14 ตำแหน่ง 15 อัตรา จากเดิมซึ่งจะสิ้นสุดการเปิดรับสมัครในวันที่ 19 มีนาคมคม 2561  เป็นสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 23 เมษายน 2561(โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน)  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้ 1.1    มีสัญชาติไทย 1.2    อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 1.3    สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา 1.4    มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม (รายละเอียดกำหนดไว้เฉพาะแต่ละตำแหน่ง) 1.5    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 1.6    ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 1.7    ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 2. […]

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส./ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-19มี.ค.61

    สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน14 ตำแหน่ง 15 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี) 1. เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ สังกัด AIC (จำนวน 1 อัตรา) : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชีพัสดุโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี อายุไม่เกิน 28 ปี คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2. เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ สังกัด APC (จำนวน 1 อัตรา) : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จํากัดสาขา อายุงานรวม 3 ปีโดยมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ อย่างน้อย 1 ปี หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 3. นักวิจัย  (Explosive Simulations) อายุไม่เกิน 28 ปี […]

1 2
error: