สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement Advertisement   สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างหลายอัตรา 1. นักวิชาการประจำโครงการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ทางการบริหาร สาขารัฐศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office และ Internet และที่สำคัญinfographic จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ สามารถสรุปผลการประชุมเพื่อจัดทำรายงาน หรือผลการดำเนินงานโครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม/ลิ้งค์สมัคร : https://www.jobbkk.com/jobs/detailurgent/163173/1160421 Advertisement 2. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ไอที,กราฟฟิค) วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยี ทางการสื่อสาร สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Microsoft Office) ในระดับดี แต่หากมีความรู้ ความสามารถในการจัดทำ Infographic, การใช้งาน Application Zoom Meeting, Google Sheet, […]

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครจนท.ประสานงานโครงการ ป.ตรี บัดนี้-10พ.ย.65

  สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ นปร.) 3 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (1) – อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร) – ป.ตรีขึ้นไป (ทุกสาขา) – ทำงานได้ดีภายใต้ความกดดัน – กรณีต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและทำงานนอกเวลาในบางครั้ง จะมีค่าทำงานล่วงเวลา (OT) – มีความรู้ความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม – สามารถสนับสนุนการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย เอกสารการประชุม จัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่มได้ 2. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (2) – อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร) – ป.ตรีขึ้นไป (ทุกสาขา) – มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Microsoft […]

error: