สำนักการศึกษาทหาร รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 8-19ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสํานักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รับรอง – ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ https://thaiome.rtarf.mi.th Advertisement – ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ แผนกธุรการและกําลังพล กองสนับสนุน สํานักการศึกษาทหาร […]

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครสอบ นักวิจัย วุฒิ ป.โท./ป.เอก บัดนี้-24 มิ.ย.67

    ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1. ตําแหน่ง นักวิจัย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือนที่ได้รับ -คุณวุฒิ ปริญญาโท จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 21,000.- บาท -คุณวุฒิ ปริญญาเอก จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000.- บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์/ รัฐศาสตร์/มนุษยศาสตร์ สาขาหรือภาควิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ตะวันออกกลางศึกษา หรือคุณวุฒิที่สำนัก กพ. รับรองให้เทียบเท่า ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการและกําลังพล กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษา ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เลขที่ ๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2277 4300 […]

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครพนักงานบริการ วุฒิ ม.3-ปวส. บัดนี้-17ม.ค.67

  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจ้างเป็น พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ จํานวน 5 ตําแหน่ง 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานบริการ 5 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 10,430 – 13,800 บาท 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. อายุ 18 – 35 ปี 3. หากเป็นเพศชาย ต้องไม่เป็นผู้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.3) หรือ อยู่ในระหว่างผ่อนผันการตรวจเลือก หรือไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ได้แก่ ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) หรือผู้ที่ได้รับหมายเรียกให้รับราชการในปี พ.ศ. 2567 หากยังไม่พ้นภาระ ทางทหารดังกล่าว สอบได้ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 5. […]

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กทม. รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. สมัครด้วยตนเอง21-31ส.ค.66

  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. พนักงานคอมพิวเตอร์ (เพศชาย) 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส.สาขาวิชาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 2. พนักงานธุรการ 1 อัตรา 3. พนักงานบริการ 1 อัตรา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. 4. พนักงานบริการ 1 อัตรา (เพศชาย) (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร) วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. 5. พนักงานบริการ 1 อัตรา สถาบันจิตวิทยามั่นคง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกจัดการกำลังพล กองกลาง กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เขตดินแดง กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 21-31 ส.ค.66 เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครวิทยาจารย์ฟิสิกส์

  โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิทยาจารย์ รหัส 380251 ทำการสอนวิชาฟิสิกส์ นักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566 จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างรายเดือน 15,000 บาท – รับสมัครจากบุคคลพลเรือน ชาย/หญิง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุ ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ มีความรู้วิชาฟิสิกส์เป็นอย่างดี – สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ (วิทย์ – ฟิสิกส์) โดยเรียนวิชาฟิสิกส์ หรือ วิชาดาราศาสตร์, วิชาธรณีวิทยา, วิชาอุตุนิยมวิทยา, วิชาแมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 20 หน่วยกิต) รับสมัคร บัดนี้-20ก.ย.65 เวลา 09.00 น.ถึง […]

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3-ปวส.บัดนี้-1ก.ค.65

  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานธุรการ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. สัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ขอและยื่นใบสมัคร ได้ด้วยตนเองที่ แผนกจัดการกำลังพล กองกลาง กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ บัดนี้-1ก.ค.65 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โทร.0 2277 1118 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6

    สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล รร.ชท.สปท. 1 อัตรา คุณวุฒิและค่าตอบแทนรายเดือน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าตอบแทน รายเดือน เดือนละ 10,430.-บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000.-บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 11,280.-บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000.-บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 13,800.-บาท 2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สจว.สปท. 1 อัตรา คุณวุฒิและค่าตอบแทนรายเดือน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าตอบแทน รายเดือน เดือนละ 10,430.-บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000.-บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 11,280.-บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ […]

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช/ปวส บัดนี้-28ม.ค.60

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเป็นพนักงานราชการ เพศชาย วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 14-28 ม.ค.60 ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองอำนวยการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เลขที่ 64 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2691 9369  

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 24 ม.ค.57)

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ม.ค.57 ชื่อตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงาน เพศชาย มีความรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปสำนักงาน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพลกองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ สอบวิชาการและสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ่านรายละเอีดยประกาศรับสมัครงานที่นี้

1 2
error: