สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครนักวิชาการ(ป.ตรี-ป.เอก)-การเงิน(ป.ตรี)

Advertisement Advertisement   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. นักวิชาการ 1 อัตรา ประจำศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) – ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร – วุฒิ ป.เอก สาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์ – สามารถออกแบบหรือวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเครื่องกลด้วยโปรแกรม CAD หรือ CAE หรือโปรแกรมออกแบบ วิเคราะห์จำลองทางวิศวกรรมอื่น ๆ ได้ เช่น Catia, UG, Solid Work, ABAQUS, MSC, Ansys, Simpack, LS-Dyna, LabVIEW, MATLAB, Flexsim เป็นต้น – มีประสบการณ์ในงานทดสอบสมบัติทางกลวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ หรืองานสำรวจข้อมูลวิศวกรรมภาคสนาม หรืองานตรวจวัดสัญญาณทางกล หรืองานวัดคุมทางไฟฟ้า – เคยผ่านการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ […]

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ มช.รับสมัครนักวิจัย(ป.เอก)-นักจัดการงานทั่วไป(ป.ตรี) บัดนี้-30ธ.ค.65

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1. นักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโล 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. นักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบัดนี้-30ธ.ค.65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยธุรการและทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 053-942454 รายละเอียดเพิ่มเติม https://stri.cmu.ac.th/news_detail.php?id=718

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-7ก.ย.65

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 2 อัตรา 1. ลูกจ้างทั่วไป 1 อัตรา สังกัดกองพัฒนาระบบงาน (กพร.) – ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร – ป.โท สาขารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ด้านการจัดทำข้อมูล เอกสารเชิงวิชาการหรืองานพัฒนาระบบคุณภาพ ISO – หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEICไม่น้อยกว่า 450 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 2. ลูกจ้างทั่วไป 1 อัตรา สังกัดกองการเงินและบัญชี (กงบ.) – ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย […]

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร รับสมัครพนักงานเทคนิค วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-27ก.ค.65

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งพนักงานเทคนิค ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,600 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,400 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เคมี และเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศน์ คลินิก และยาเสพติดและพิษวิทยา แปลผลการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีประสบการณ์ในการทำงานและการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ ทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ มีทักษะภาษาอังกฤษพอสมควร รับสมัคร บัดนี้-27ก.ค.65 เวลา 0530 ถึง 1600 เว้นวันหยุดราชการ ที่แผนกธุรการและกำลังพล กองอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 318/5 ถนนราชวิถี […]

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงาน ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-12ก.ค.65

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 4 อัตรา 1. นักทดลองวิทยาศาสตร์บริกา 1 อัตรา ประจำกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ (กปผ.) – ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้และประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065 หรือ ISO/IEC 17021 หรือระบบมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี – หากมีความรู้ในกระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ – หากมีประสบการณ์การเป็นผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ – หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ […]

วว. รับสมัครลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเฉพาะกิจ 2 อัตรา บัดนี้-14 พ.ย.64

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเฉพาะกิจ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 พฤศจิกายน 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก เลขที่ 64/43 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทั่วไป 1 อัตรา และลูกจ้างเฉพาะกิจ 1 อัตรา ดังนี้ 1.ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล (หป.วก.) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ (กปผ.) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0 2577 9388 หรือ […]

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

  ด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา  ดังนี้ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ   จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา โดยหมดเขตรับสมัคร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสถาบันฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และเพื่อให้การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นไปอย่างทั่วถึง สถาบันฯ จึงขอประสงค์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ดังกล่าวตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครใน QR Code ด้านล่างของเอกสารฉบับนี้ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.stri.cmu.ac.th อ่านเพิ่มเติม https://stri.cmu.ac.th/news_detail.php?id=664&fbclid=IwAR3D6u7_jCc2XM3qn5ScEln5o2qdaFGKCVLpTuckDFRIq2huuAPChny8gf4

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ รับสมัครพนักงาน 20 อัตรา

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 พฤศจิกายน 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก เลขที่ 64/41 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 20 อัตรา 1. พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา ประจำศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (สคช.) วุฒิ ป.เอก 2. ผู้จัดการโรงงาน ตำแหน่ง (นักวิจัย) 1 อัตรา ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) วุฒิ ป.โท 3. พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) วุฒิ ป.เอก 4. พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ […]

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้างประจำ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 สิงหาคม 2564 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้างประจำ 1. พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) วุฒิ ป.เอก สาขาวัสดุศาสตร์ เคมี เคมีวิศวกรรม พอลิเมอร์ ปิโตรเคมีพอลิเมอร์เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) วุฒิ ป.ตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา สังกัดศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (สคช.) วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด-การบริการการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร […]

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20 พ.ค.64

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเฉพาะกิจ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก เลขที่ 64/15 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และลูกจ้างเฉพาะกิจ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.ลูกจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา (หป.ชจ.) 2. ลูกจ้างเฉพาะกิจ จำนวน 1 อัตรา สังกัดห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาระของวัสดุ (หปสช.) การรับสมัคร ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-2577-9388 หรือ 0 2577 9389 ท่านใดสนใจสมัครงานกับ […]

1 2
error: