สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครนักวิชาการ(ป.ตรี-ป.เอก)-การเงิน(ป.ตรี)

Advertisement Advertisement   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. นักวิชาการ 1 อัตรา ประจำศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) – ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร – วุฒิ ป.เอก สาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์ – สามารถออกแบบหรือวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเครื่องกลด้วยโปรแกรม CAD หรือ CAE หรือโปรแกรมออกแบบ วิเคราะห์จำลองทางวิศวกรรมอื่น ๆ ได้ เช่น Catia, UG, Solid Work, ABAQUS, MSC, Ansys, Simpack, LS-Dyna, LabVIEW, MATLAB, Flexsim เป็นต้น – มีประสบการณ์ในงานทดสอบสมบัติทางกลวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ หรืองานสำรวจข้อมูลวิศวกรรมภาคสนาม หรืองานตรวจวัดสัญญาณทางกล หรืองานวัดคุมทางไฟฟ้า – เคยผ่านการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ […]

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครพนง.วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครบุคคลภายนอก เลขที่ 65/6 (รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน) 1) พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) วุฒิ ป.เอก 2) พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา ประจำศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (สคช.) วุฒิ ป.เอก 3) พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย 1 อัตรา ประจำศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (สคช.) วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 4) พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ 1 อัตรา ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ (หป.ทพ.) วุฒิ ป.โท 5) […]

error: