สวรส.รับสมัครนักบริหารโครงการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15ก.พ.66

Advertisement Advertisement   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารโครงการ 1 อัตรา Advertisement ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สถาบันฯ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีประสบการณ์ในด้านการบริหารโครงการ/งานวิจัย ประสานงาน ติดต่อสื่อสาร วางแผน จับประเด็น บันทึก สรุปความ เขียนหนังสือ/รายงาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน) หากมีผลทดสอบภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ บัดนี้-15ก.พ.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร.02-027-9701 ต่อ 9032 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สวรส.รับสมัครเจ้าหน้าที ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-31ม.ค.66

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง บัดนี้-31ม.ค.66 ดังนี้ 1. หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.โทขึ้นไป ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.hsri.or.th/researcher/ 2. ลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสาร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.hsri.or.th/researcher/notice/

สวรส.รับสมัครตรวจสอบภายใน-นักบริหารโครงการ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-15ม.ค.66

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ – เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ป.ตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบัญชี, การเงิน, รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารจัดการ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่สถาบันฯ เห็นว่าเหมาะสม หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ – นักบริหารโครงการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์, สาธารณสุขศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, เภสัชศาสตร์, แพทยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่สถาบันฯ เห็นว่าเหมาะสม มีประสบการณ์บริหารโครงการ/งานวิจัย การประสานงานไม่น้อยกว่า 2 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (พูด อ่าน เขียน) สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-15 ม.ค. 2566 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สวรส.รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของหน่วยงาน ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของหน่วยงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.hsri.or.th/researcher/notice/job/detail/13840 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครนักบริหารโครงการ วุฒิ ป.ตรี

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ Migrant Health ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สามารถดาน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานมาที่ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ สถาบันสาธารณสุข หรือ Email : [email protected] ตั้งแต่ บัดนี้-25 ม.ค.2565 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขยายเวลารับสมัครนักบริหารโครงการ

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขยายเวลารับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่ 55 /2564  ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ของหน่วยงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ ตำแหน่งนักบริหารโครงการ หน่วยงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th หรือสแกนตาม QR Code ด้านล่าง และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02 027 9701 ต่อ 9032 หรือ Email: [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ […]

สวรส.รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี วุฒิ ป.ตรี มีประสบการณ์ บัดนี้-15ธ.ค.64

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี สมัครทางอีเมล์บัดนี้-15ธ.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) การรับสมัครเจ้าหน้าที่ บัดนี้-20 ก.ย.64

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน บัดนี้ ถึง 20 กันยายน 2564 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส วุฒิ ป.ตรี สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th ส่งมาที่ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยระะบสาธารณสุข หรือ Email:[email protected] ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กันยายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สวรส. รับสมัครบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารความรู้

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารความรู้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่ 34 /2564 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารความรู้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารความรู้ วุฒิ ป.ตรี ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัครมาที่ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-832-9265 หรือ Email: [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2
error: