สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8เม.ย.67

Advertisement Advertisement   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือสูงกว่าในสาขานิติศาสตร์ Advertisement ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th หรือสแกนตาม QR Code ด้านล่างและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 โทร. 02 027 9701 ต่อ 9036 หรือ Email: [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 เมษายน 2567 ดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.hsri.or.th/news/recruitment ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบรรจุเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-22ม.ค.67

  ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารทั่วไป การจัดการ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือสาขาอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (2) มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลมาก่อน อาทิเช่น การสรรหาบุคลากร ระบบบัญชีเงินเดือน (Payroll) การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ฯลฯ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th หรือสแกนตาม QR Code ด้านล่าง และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 โทร. 02 027 4701 […]

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-5ธ.ค.66

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารทั่วไป การจัดการ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือสาขาอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th หรือสแกนตาม QR Code ด้านล่าง และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02 027 9701 ต่อ 9032 หรือ Email: [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ดูรายละเอียดได้ที่ : […]

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รับสมัครหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ป.โท บัดนี้-30พ.ย.66

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา ดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.hsri.or.th/news/recruitment ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รับสมัครเลขานุการผู้บริหาร วุฒิ ป.ตรี มีทักษะภาษาอังกฤษ บัดนี้-20ก.ย.66

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานเลขานุการผู้บริหาร) 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาอักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี-ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) หากมีผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครทางไปรษณีย/อีเมล์ บัดนี้-20ก.ย.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-027-9701 ต่อ 9032 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สวรส.รับสมัครนักบริหารโครงการ วุฒิ ป.ตรี มีประสบการณ์2ปี บัดนี้-20ก.ค.66

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารโครงการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบริหารโครงการ/งานวิจัย ประสานงาน ติดต่อสื่อสาร วางแผน จับประเด็น บันทึก สรุปความ เขียนหนังสือ/รายงาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี สมัครทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-20ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี ประสบการณ์3ปี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-15มิ.ย.66

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนิติกร วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ มีประสบการณ์ในการทำงานหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ทำงานในองค์การมหาชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-15มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สวรส.รับสมัครเลขาฯผู้บริหาร วุฒิ ป.ตรี ประสบการณ์3ปี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-5มิ.ย.66

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานเลขานุการผู้บริหาร) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่สถาบันฯ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการไม่น้อยกว่า 3 ปี สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-5มิย.66 โทร.02-027-9701 ต่อ 9032 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สวรส.รับสมัคร จนท.พัสดุ-เลขานุการ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-15พ.ค.66

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน สมัครทางอีเมล์/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-15พ.ค.66 โทร.02-027-9701 ต่อ 9032 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการผู้บริหาร) วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการไม่น้อยกว่า 3 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ) รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.hsri.or.th/researcher/notice/job/detail/14397 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหาร การจัดการ การธนาคาร หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างน้อย 2 ปี โดยจะต้องได้ใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และโปรแกรมระบบการบริหารพัสดุหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.hsri.or.th/researcher/notice/job/detail/14398

สวรส.รับสมัคร จนท.ตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15มี.ค.66

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาบัญชี การเงิน รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่สถาบันฯ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/อีเมล์ บัดนี้-15มี.ค.66 ดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.hsri.or.th/researcher/notice

1 2
error: