สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัคร จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-22เม.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา จำนวน 1 อัตรา Advertisement ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี/ป.โท ในสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี หากมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-22เม.ย.65 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.cri.or.th/en/jobs/25650224_res_it_extend_0401.php

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัคร จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.ตรี/ป.โท

  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลสังกัดสำนักวิจัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ในสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี หากมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-31มี.ค.65 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.cri.or.th/en/jobs/25650224_res_it.php

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง บัดนี้-15ต.ค.64

  สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ ด้วยสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย  1 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร คุณสมบัติ และรายละเอียดงาน ผู้ช่วยนักวิจัย (สำหรับการผลิตส่วนต้นน้ำ) 1. คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมเคมี ชีวเคมี วิศวกรรมชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ชีววิทยาประยุกต์ เคมีชีวภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานในการทำงานทางอุตสาหกรรมผลิตยา หรืองานทางด้านยาชีววัตถุจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 2. รายละเอียดการทำงาน ปฏิบัติงานและจัดทำเอกสารภายใต้มาตรฐาน GMP และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่สถาบันจัดทำขึ้น ปฏิบัติการผลิตสารชีววัตถุตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมปฏิบัติงานวิจัยกับฝ่ายวิจัยในระหว่างการศึกษาการขยายขนาดการผลิต มีส่วนร่วมในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือบริการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต งานอื่นใดที่ทางผู้บังคับบัญชาเห็นควร หากว่างจากภาระงานประจำที่ดำเนินการอยู่ เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป download […]

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย บัดนี้-15 ส.ค.64

  สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2564 สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขาวิศวกรรมเคมี ชีวเคมี วิศวกรรมชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ชีววิทยาประยุกต์ เคมีชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (จ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน”) ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2564 ส่งที่ คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G […]

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร วุฒิ ป.ตรี

  สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Microsoft Office, Internet, E-mail เป็นต้น หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมเอกสารห้องปฏิบัติการคุณภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน”) ส่งที่ คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 54 ถน กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00 น. ในวันทำการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณภัณฑิรา […]

1 2
error: