สถาบันราชานุกูล รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 13-17มี.ค.66

Advertisement Advertisement   สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18000 บาท Advertisement สมัครทางเว็บไซต์  https://www.rajanukul.go.th 13-17มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบรรจุพนักงาน วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-20ธ.ค.65

  สถาบันราชานุกูล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา 1. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 3. ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครสอบออนไลน์ได้ที่ www.rajanukul.go.th ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. (รับสมัครเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น) หลักฐานประกอบการสมัครตาม ข้อ 3.2 ฉบับจริง ให้นำมายื่นในวันที่สอบสัมภาษณ์ ณ สถาบันราชานุกูล ตามวันเวลาที่กำหนด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบรรจุวุฒิ ม.3-ป.ตรี 7อัตรา บัดนี้-23ก.ย.65

  สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 3. พี่เลี้ยง 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 สามารถสมัครสอบออนไลน์ได้ที่ www.rajanukul.go.th บัดนี้-23ก.ย.65 เวลา 16.30 น. รับสมัครเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ป.ตรี

    กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 3. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ช่วยทันตแพทย์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถสมัครสอบออนไลน์ได้ที่ www.rajanukul.go.th 30ส.ค.- 7ก.ย.65 เวลา 16.30 น. (รับสมัครเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา

  สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม 2565 กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สถาบันราชานุกูล (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่จิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย ประยุกต์ สุขศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2. ตำแหน่ง นักโภชนาการ 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 18,000 […]

สถาบันราชานุกูล รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี 1-9พ.ค.61

    สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2.  นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานช่าง) 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3.  นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 02 248 8900 ต่อ70315,70316,70317 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

error: