(สมัครทางไปรษณีย์) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติรับสมัครงาน 7 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

Advertisement Advertisement สถาบันมาตรวิทยา รับสมัครงาน 7 ตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ส่งมาทางไปรษณีย์ที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877 E-mail : [email protected][email protected] 1. หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล คุณสมบัติบุคคลทั่วไป – มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทขึ้นไปด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ ก.พ.ให้การรับรอง และมีความรู้ด้านมาตรวิทยา รวมถึงมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ – ผ่านการอบรมหลักสูตรทางการบริหารจัดการ สำหรับนักบริหารระดับกลางขึ้นไป – ผลงานเด่นตามตำแหน่งหน้าที่ที่ครองอยู่ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – มีความเป็นผู้นำ มีความมั่นคงทางอารมณ์ ความมีเหตุผล ความซื่อตรงและรักษาผลประโยชน์ของสถาบัน […]

error: