สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัคร จนท.สารสนเทศ-สถาปนิก บัดนี้-31พ.ค.66

Advertisement Advertisement   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ – สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา .Net (C#., HTML5, PHP หรือภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Web Application ได้อย่างน้อย 1 ภาษา – มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษา SQL และสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ได้ – […]

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัครผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน บัดนี้-27ก.พ.66

  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 8 อัตรา  1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย.) 1 อัตรา สังกัดสำนักการเงินและบัญชี – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทคโนโลยีสารสนทศ (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา สังกัดสำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา/ซลประทาน/สิ่งแวดล้อม. หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา สังกัดสำนักบริหารงานกลาง – […]

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัครพนักงาน ป.ตรี บัดนี้-15ธ.ค.65

  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน 1. เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย) 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารสินเชื่อเพื่อการพัฒนา การบริหารจัดการสหกรณ์ และนโยบายการสนับสนุนสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น มีทักษะด้านการวิเคราะห์สินเชื่อและการบริหารสินเชื่อ การสรุปความเพื่อการสื่อสารกับ องค์กรชุมชนและหน่วยงานภาคี 3. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา .Net (C#), HTML5, […]

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-23ก.ย.65

  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน ครั้งที่ 5/2565 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน 2 อัตรา (สังกัดสำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก 1 อัตรา และสำนักงานภาคกลางและตะวันตก 1 อัตรา) – อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน และการเมืองการปกครอง – ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล 1 อัตรา สังกัดสำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก – อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ – สำเร็จการศึกษา ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ หรืออื่นๆ […]

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน 8 อัตรา

  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงาน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2564 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 2.1 รหัสตำแหน่ง 01 สถาปนิก 1 อัตรา สังกัด สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน 1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม 3) หากมีประสบการณ์และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมภาคี สถาปนิก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4) มีความรู้ ความเข้าใจในการสนับสนุนการออกแบบและวางผังชุมชน โดยเน้นกระบวนการมี ส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาและสร้างทีมช่างชุมชนให้สามารถดำเนินการออกแบบ วางแผน บริหารงานก่อสร้างชุมชนได้ด้วยตนเอง 5) สามารถจัดระบบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลข้อมูล และการเขียนรายงาน 6) สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD, SketchUp, Microsoft […]

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-6มิ.ย.61

    สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันระดับปฏิบัติการ โดยเปิดรับสมัครทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 24 อัตรา และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด จึงขอประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน 10 อัตรา  2.ตำแหน่ง วิศวกร 3 อัตรา 3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล จำนวน 5 อัตรา 4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย) จำนวน 2 อัตรา 5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 1 อัตรา 7.ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา  8.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน […]

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-12ก.ย.60

  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่่วไป เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน  1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน 3 อัตรา – ได้รับวุฒิ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. นิติกร 1 อัตรา – ได้รับ ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง – มีความรู้ความสามารถในงานกฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างน้อย 6 เดือน และหากมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา – ได้รับ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ – มีประสบการณ์ทำงานด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี – สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ – ความสามารถ/คุณสมบัติพิเศษ 1) สามารถเขียนโปรแกรม asp.net (VB และ C#) […]

(11อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ได้)พอช.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-24ก.พ.60

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นผู้ปฏิบ้ติงานของสถาบัน พ.ศ.2560 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครบัดนี้-24 ก.พ.60 (สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์)                

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-20ม.ค.60

สำนักเลขานุการสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งงานข้อมูล (สนับสนุนการดำเนินงานขบวนสภาองค์กรชุมชน) 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้อย่างดี สามารถจัดทำรายงานการประชุม รายงานผลการขับเคลื่อนของขบวนสภาองค์กรชุมชนได้ หากมีประสบการณ์ทักษะความสามารถด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสังคม นโยบายการพัฒนา นโยบายรัฐที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัคร 6-20 ม.ค.60 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักเลขานุการสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมายัง สำนักเลขานุการสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 912 ซอยนวมินทร์ 45-47 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 (วงเล็บมุมซองจดหมายว่า "สมัครงาน") โดยสถาบันจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางลงรับและเอกสารไม่เกินวันสุดท้ายของกำหนดวันรับสมัคร ทั้งนี้ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.codi.or.th  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร 

error: