สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครงานราชการ (บัดนี้ – 1 ส.ค.56)

Advertisement สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครงานราชการ (บัดนี้ – 1 ส.ค.56)   Advertisement     สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาโท ทางการบริหาร (เช่น บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์) นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ (เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์) จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ (เช่น การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารรัฐกิจ) วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ […]

error: