สถาบันปัณณทัต รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-13ม.ค.66

Advertisement Advertisement   สถาบันปัณณทัต กรมอนามัย รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท หน่วยงาน สถาบันปัณณทัต คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครอย่างละ 1 ชุด (พร้อมรูปถ่าย) 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถานศึกษาที่สำนักงาน กพ. รับรอง 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค (หากมี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Words, Excel, SPSS และ Power point ได้ดี 4. มีความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5. มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติและทักษะในการทำงานเป็นทีม และมีทักษะในการประสานงานที่ดีทั้งในองค์กร และหน่วยงานภายนอก 6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 7. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป Advertisement รับสมัครตั้งแต่ […]

error: