สถาบันบำราศนราดูร รับสมัคร นวก.สาธารณสุข-ตำแหน่งอื่นๆ วุฒิ ม.3-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (1) พนักงานบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 (2) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.ทุกสาขาวิชา (3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ปวส.ทุกสาขาวิชา (4) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี (5) นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้ – สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก – สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ – สาขาวิชาแพทยศาสตร์ – สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ – สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ – […]

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย 4 อัตรา

  สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 -31 สิงหาคม 2564 สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2564 1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงานที่โครงการวิจัย กลุ่มงานเอชไอวีขั้นสูงและเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร  2 อัตรา วุฒิ ป.โท สาขา เทคนิคการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ปฏิบัติงานที่โครงการวิจัยกลุ่มงานเอชไอวีขั้นสูงและ เชื้อไวรัสอุบัติใหม่ กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานที่โครงการวิจัยกลุ่มงานเอชไอวีขั้นสูงและ เชื้อไวรัสอุบัติใหม่ กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจจะสมัครโปรดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร […]

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา 2-10 ส.ค.64

  สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10 สิงหาคม 2564 สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2564 1. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล  8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่งานเวชระเบียน กลุ่มสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3. ผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล 3 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 5. พนักงานเปล ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 6. พนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล […]

(11อัตรา)สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ม.3/ปวส. บัดนี้-25พ.ย.59

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560 คุณวุฒิ ป.6/ม.3/ปวส. 11 อัตรา  1. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติ – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร – มีความรู้ไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่านออกเขียนได้) – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ในภาวะฉุกเฉินได้ เช่น น้ำท่วม โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ – มีประสบการณ์เกี่ยวกับทางด้านปรุงและประกอบอาหาร – ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติ – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร – […]

สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (16 – 22 ก.ค.57)

สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่ 16 – 22  กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ […]

error: