สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 15 อัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี บัดนี้-22 ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 15 อัตรา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา อัตราเงินเดือน 16,500- 18,150 บาท 2. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจัย ทางการศึกษา สาขาวิชาวัดและประเมินผลทางการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือ สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา อัตราเงินเดือน 16,500- 18,150 บาท 3. นิติกร จำนวน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ อัตราเงินเดือน 16,500- 18,150 บาท ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จํานวน 12 อัตรา […]

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งเข้ารับราชการ ตําแหน่งอาจารย์ 29 อัตรา วุฒิ ป.โท 8-17มี.ค.67

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2567 1. ตํางแหน่ง อาจารย์ จํานวน 29 อัตรา 17 สาขาวิชา – สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ – สาขาวิชาเอก ภาษาไทย – สาขาวิชาเอก จิตวิทยาการศึกษา – สาขาวิชาเอก ทัศนศิลป์ – สาขาวิชาเอก ศิลปศึกษา – สาขาวิชาเอก ศิลป์ไทย (จิตรกรรมไทย) – สาขาวิชาเอก ศิลป์ไทย (ลายรดน้ำ) – สาขาวิชาเอก ประติมากรรม – สาขาวิชาเอก สถาปัตยกรรมไทย – สาขาวิชาเอก ประติมากรรมไทย – สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (ละครพระ) – สาขาวิชาเอก […]

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครครูผู้ช่วย 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4-17มี.ค.67

  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2567 ตำแหน่งครูผู้ช่วย 8 อัตรา ดังนี้ 1. สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ปริญญาตรี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษาวรรณกรรม หรือสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ ทางภาษาอังกฤษ ทางการสอนภาษาอังกฤษ ทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2. สาขาวิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ปริญญาตรี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาไทย ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ ทางภาษาไทย ทางการสอนภาษาไทย ทางภาษาและวรรณคดีไทย ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย ทางไทยคดีศึกษา ทางวรรณคดีไทย ทางการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ทางวิธีสอนภาษาไทย ทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทางภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3. สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) 2 อัตรา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ […]

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ16อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-24ส.ค.66

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2566 1. นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา (สังกัดกลุ่มศิลปวัฒนธรรม/คณะศิลปศึกษา/วนศ.นครราชสีมา/วนศ.พัทลุง) ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาโดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึดศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาภายในวันที่วันปิดรับสมัครและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 2. นักทรัพยากรบุคล 1 อัตรา (สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี) ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาโดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึดศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาภายในวันที่วันปิดรับสมัครและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 อัตรา (สังกัดคณะศิลปวิจิตร/วิทยาลัยช่างศิลป/วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย) ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จ การศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 4. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา (สังกัดสำนักงานอธิการบดี) ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาริหารธุรกิจ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึดศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาภายในวันที่วันปิดรับสมัครและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. […]

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี บัดนี้-22ก.ย.65

  คณะศิลปศึกษา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1) นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วใน ทุกสาขาวิชา 2) นักวิชาการศึกษา (นาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาเอก โขนพระ) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา หรือสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา หรือ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย หรือสาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย หรือสาขาวิชา ศิลปะการแสดง 3) นักวิชาการศึกษา (ดนตรีไทย สาขาวิชาเอก คีตศิลป์ไทย) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (คีตศิลป์ไทย) หรือสาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย (คีตศิลป์) หรือสาขาวิชาดนตรี (คีตศิลป์ไทย) ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร (ด้วยตนเอง) ได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 119/11 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 […]

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 7อัตรา ป.ตรี 1-17ก.ค.65

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ไม่หลังวันรับสมัคร สอบแข่งขันวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ) 1. สาขาวิชาดุริยางค์ไทย (เครื่องสาย-ซอ) 1 อัตรา บรรจุที่วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่ 2. สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย 1 อัตรา บรรจุที่วิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช 3. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) 2 อัตรา บรรจุที่วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่, วิทยาลัยนาฏศิลป สุพรรณบุรี 4. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (โขนยักษ์) 1 อัตรา บรรจุที่วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่ 5. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) 2 อัตรา บรรจุที่วิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต 1-17พ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ […]

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัคบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์29อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ 29 อัตรา 1. สาขาวิชาภาษาไทย 2 อัตรา วิทยาลัยนาฏศิลป สุพรรณบุรี และ วิทยาลัยนาฏศิลป สุโขทัย ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาภาษา วรรณคดี ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ – ทางการสอนภาษาไทย – ทางภาษาไทย 2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 อัตรา วิทยาลัยนาฏศิลป – ปริญญาเอก ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางหลักสูตรและการสอน 3. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 อัตรา วิทยาลัยช่างศิลป สุพรรณบุรี – ปริญญาโทในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางหลักสูตรและการสอน 4. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 3 อัตรา คณะศิลปศึกษา และ วิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช และ วิทยาลัยนาฏศิลป […]

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) หน่วยที่ 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (สังกัดสำนักงานอธิการบดี) ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง หน่วยที่ 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ด้านการประเมินและวัดผลการศึกษา) 1 อัตรา (สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์) ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา […]

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นอาจารย์-ครูผู้ช่วย36อัตรา บรรจุกทม.-ภูมิภาค 25ก.พ.-10มี.ค.62

    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครครูผู้ช่วยและอาจารย์ 36 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วุฒิปริญญาโท) อาจารย์ สาขาพลศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานกรุงเทพ อาจารย์ สาขาสังคมศึกษา 2 อัตรา ปฏิบัติงานนครศรีธรรมราช อาจารย์ สาขาวัดผลประเมินผลทางการศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานจันทบุรี อาจารย์ สาขาวิจัยการศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานนครราชสีมา อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทย(ละครพระ) 5 อัตรา ปฏิบัติงานกรุงเทพ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทย(ละครนาง) 3 อัตรา ปฏิบัติงานนครศรีธรรมราช  พัทลุง ลพบุรี อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทย(โขนพระ) 1 อัตรา ปฏิบัติงานลพบุรี อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) 3 อัตรา ปฏิบัติงานนครราชสีมา […]

1 2
error: