สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 31,500 บาท สถาบันจึงขอประกาศ รายละเอียดให้ทราบดังต่อไปนี้ ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน: 31,500 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือความยั่งยืน เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม Sustainability Science & Management เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการ โปรดแนบหลักฐาน ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://job.nida.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 […]

นิด้า รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.โท สมัครออนไลน์บัดนี้-6ต.ค.66

  นิด้า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดส่วนการพัฒนาคุณภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานยุทธศาสตร์ วุฒิ ป.โท 1 อัตรา เงินเดือน 22,750 บาท สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th รายละเอียดประกาศ https://personnel.nida.ac.th/main/images/job/yah/1327-2566.pdf เปิดรับสมัครบัดนี้-6ต.ค.66 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2727 3405 (ในวันเวลาราชการ) Email : [email protected] Line : @810zqvao

นิด้า รับสมัครนักวิชาการศึกษา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์ บัดนี้-31พ.ค.66

  นิด้าเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี/โท จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน – ปริญญาตรี 19,500.- บาท – ปริญญาโท 22,750.- บาท สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th/ รายละเอียดประกาศ http://www.personnel.nida.ac.th/main/images/job/yah/484-2566.pdf รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. – 31 พ.ค. 2566 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2727 3405 (ในวันเวลาราชการ) Email : [email protected] Line : @810zqvao

นิด้า รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-28ก.พ.66

  นิด้า ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี/โท จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม ส่วนบริการเทคโนโลยีดิจิทัล อัตราเงินเดือน – ปริญญาตรี 19,500.- บาท – ปริญญาโท 22,750.- บาท (และมีค่าสมนาคุณเพิ่มเติม) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี/ป.โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เปิดรับสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th/ บัดนี้-28ก.พ.66 รายละเอียดประกาศ http://www.personnel.nida.ac.th/main/ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2727 3405 (ในวันเวลาราชการ) Email : [email protected] Line : @810zqvao

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี ป.ตรี

    คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเงิน จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน และบัญชี หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Download รายละเอียดหรือใบสมัครได้ที่ http://gspa.nida.ac.th และส่งใบสมัครทาง E-mail: [email protected] (เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น) หรือ รับและส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 10 อาคารนวมินทราธิราช เลขที่ 148 ถนน เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณลักขณา […]

นิด้า รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี/ป.โท 27ก.ค.-9ก.ย.65

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1. นักวิชาการศึกษา ป.โทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน พัฒนาการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เทคโนโลยีการบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEIC, TOEFL Paper, TOEFL CBT, TOEFL IBT, CU-TEP, TU-GET, NIDA TEAP และ IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน บริหารโครงการอบรม และงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย […]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครจนท.บริหารงานทั่วไป ป.ตรี เงินเดือน19,500

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) เงินเดือน 19,500.- บาท – ป.ตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง – สามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก การรับส่งจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการข้อมูลทางเว็บไซต์และสื่อสังคมได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีผลคะแนนสอบ TOEIC, TOEFL Paper, TOEFL CBT, TOEFL iBT, IELTS, CU-TEP TU-GET หรือ NIDA TEAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://personnel.nida.ac.th/สมัครสายสนับสนุน/สมัครออนไลน์ที่นี่ ติดต่อสอบถามได้ที่ Line : @810zqvao หรือ E-mail : Job.nida.ac.th ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2565ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 […]

นิด้า รับสมัครนักวิชาการพัสดุ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.65

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลังและพัสดุ เงินเดือน 19,500.- บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ที่ “http://personnel.nida.ac.th” เลือกหัวข้อ “สมัครงานสายสนับสนุนวิชาการ” เลือกหัวข้อ “สมัครออนไลน์ที่นี่” ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. และผู้สมัครสอบแข่งขันต้องชำระเงิน ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. เท่านั้น ติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ Line: @810zqvao ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี เลขอัตรา 100190 เงินเดือน 19,500.- บาท 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร/คุณสมบัติของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบัน 1.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 18 ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 (แนบท้ายประกาศ) 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง 1.3 เป็นผู้มีทักษะดังต่อไปนี้ 1.3.1 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ลงข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข (เชิงปริมาณ) และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร (เชิงคุณภาพ) 1.3.2 ด้านความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ การสรุปผลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง […]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการ ป.ตรี บัดนี้-25ก.พ.65

  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถ Download รายละเอียดหรือใบสมัครได้ที่ http://gspa.nida.ac.th และส่งใบสมัครทาง E-mail: [email protected] (เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น) โดย สามารถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณลักขณา นิลกลัด โทรศัพท์ 086-365-1532 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3
error: