นิด้าโพล เผยคนไทยไม่โกรธนายกฯ หากตัดสินใจยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต

Advertisement 28 ม.ค. 2567 – ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “วิกฤติเศรษฐกิจกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับวิกฤติเศรษฐกิจกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่า Advertisement จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ พบว่าตัวอย่างร้อยละ 63.51ระบุว่าเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่ต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนรองลงมาร้อยละ20.15ระบุว่าเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่ต้องหาทางแก้ไขแต่ไม่เร่งด่วนร้อยละ10.08ระบุว่าเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่ไม่น่าวิตกกังวลใดๆร้อยละ5.65ระบุว่าไม่ได้เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ และร้อยละ0.61ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ Advertisement สำหรับการเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจของประชาชนในขณะนี้พบว่าตัวอย่างร้อยละ36.72ระบุว่าเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเร่งด่วนรองลงมาร้อยละ31.91ระบุว่าเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่สามารถรับมือได้ด้วยตนเองร้อยละ20.45ระบุว่าเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล แต่ไม่เร่งด่วนและร้อยละ10.92ระบุว่าไม่ได้เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจใด ๆ ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทพบว่าตัวอย่างร้อยละ34.66ระบุว่าควรหยุดการดำเนินการในนโยบายนี้ได้แล้ว รองลงมาร้อยละ 33.66 ระบุว่าดำเนินนโยบายต่อไปในปีนี้ ตามที่ได้ประกาศไว้ ร้อยละ 18.55 […]

error: