สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รับสมัครสอบเป็นเจ้าหน้าที่ของ บจธ. 4 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่าป.ตรี บัดนี้-25 ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 1. ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จํานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราจ้าง 40,900 – 103,400 บาท) (1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ปฏิบัติ โดยหากจบการศึกษาในระดับปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (2) ประสบการณ์ทํางานและการศึกษาให้พิจารณาโดยสอดคล้องกับคู่มือประเมินค่างาน บจธ. หรือมีประสบการณ์การทํางานในงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ปี และมีประสบการณ์ในตําแหน่งบริหาร เทียบเท่าระดับหัวหน้างานขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 5 ปี 2. ผู้อํานวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย จํานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราจ้าง 40,900 – 103,400 บาท) (1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ปฏิบัติ โดยหากจบการศึกษาในระดับปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (2) ประสบการณ์ทํางานและการศึกษาให้พิจารณาโดยสอดคล้องกับคู่มือประเมินค่างานบจธ. หรือมีประสบการณ์การทํางานในงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ปี และมีประสบการณ์ในตําแหน่งบริหาร เทียบเท่าระดับหัวหน้างานขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 5 ปี 3. […]

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รับสมัครผู้อำนวยการ/เจ้าหน้าที่ วุฒิ ไม่ต่ำกว่าป.ตรี บัดนี้-22มี.ค.67

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน จำนวน 1 อัตรา 2. ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) จำนวน 1 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) จำนวน 1 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) จำนวน 1 อัตรา กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567 รายละเอียดการรับสมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.labai.or.th/job/?mod=posting&id=51

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ไม่ต่ำกว่าป.ตรี บัดนี้-8ธ.ค.66

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน จำนวน 3 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) ศูนย์สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการและผู้อำนวยการ 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่วิชาการที่ดิน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) สังกัด ศูนย์สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการและผู้อำนวยการ 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่บริหารจัดการที่ดิน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) สังกัด กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ และสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.labai.or.th/job/?mod=posting&id=43

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่สารสนเทศ บัดนี้-24ก.ค66

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องด้วยมีผู้สนใจสมัครในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชํานาญการ 5) จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) จํานวน 1 อัตรา ปรากฏว่า มีผู้สมัครจํานวนน้อยราย บจธ. จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครในตําแหน่งดังกล่าว จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครและส่งเอกสารสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) http://www.labai.or.th ยื่นสมัครด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาทําการของสถาบัน โดยภาคเช้า ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา […]

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รับสมัครพนักงาน15อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-4ก.ค.66

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ บจธ. รวมทั้งสิ้น 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชำนาญการ 5) 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างน้อย 6 ปีขึ้นไป 2. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป 3. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 4. เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน 4 […]

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รับสมัคร ผอ.กองบริหารฯ-กองยุทธศาสตร์ บัดนี้-10เม.ย.66

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ บจธ. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (1) ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน 1 อัตรา (2) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 อัตรา โดยมีอัตราเงินเดือน 40,900 – 103,400 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งงานที่จะปฏิบัติให้กับสถาบัน) โดยให้เป็นไปตามประกาศ บจธ. เรื่อง บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 รับสมัครบัดนี้-10เม.ย.66 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์แนบด้านล่างหรือสมัครได้ที่ https://www.labai.or.th/5454225

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รับสมัครผอ.กองนโยบายฯ บัดนี้-23ม.ค.66

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 รับสมัครผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 40,900–103,400 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งงานที่จะปฏิบัติให้กับสถาบัน) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ประสบการณ์ 12 ปี (โดยมีประสบการณ์บริหารเทียบเท่าระดับหัวหน้างานขึ้นไป 6 ปี) สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-23ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รับสมัครผู้อำนวยการ-เจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ บจธ. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 2. ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน 3. เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ3) รับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-30พ.ย.65 รายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารประกาศฉบับเต็ม/ใบสมัคร : https://www.labai.or.th/

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รับสมัครจนท.บัญชี/การเงิน ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-28ต.ค.65

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ( 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา) 1) เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) 1 อัตรา (อัตราจ้าง 24,200 – 53,200 บาท) 2) เจ้าหน้าที่การเงิน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) 1 อัตรา (อัตราจ้าง 18,600 – 40,900 บาท) กระบวนการคัดเลือก – สอบข้อเขียน – สอบสัมภาษณ์ วิธีการรับสมัคร – ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) http://www.labai.or.th – ยื่นสมัครด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาทำการของสถาบัน โดยภาคเช้า ระหว่างเวลา 09.00 น. – […]

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,600-40,900

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 1) เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีทางด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านพัสดุ 1 ปีขึ้นไป (กรณีประสบการณ์น้อยกว่าที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะทำงานสรรหาและคัดเลือกโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการ) 2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา ป.ตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ มีประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านแผน งบประมาณ หรือการติดตามประเมินผล 1 ปี ขึ้นไป (กรณีประสบการณ์น้อยกว่าที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะทำงานสรรหาและ คัดเลือกโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการ) 3) เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา ป.ตรีทางด้านการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินหรือการบัญชี 1 ปีขึ้นไป (กรณีประสบการณ์น้อยกว่าที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะทำงานสรรหาและคัดเลือกโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการ) 4) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ป.ตรีด้านการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในขององค์กรภาครัฐ 3 ปีขึ้นไป หรือเป็น […]

1 2
error: