สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 28 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. บัดนี้-18เม.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การ กีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์ […]

สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบรรจุเป็น พกส.34อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ 14-22ก.ย.66

  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวส. 2. พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 3. พนักงานซักฟอก 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 4. พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 14 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 7. พยาบาลวิชาชีพ 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 8. ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก […]

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบรรจุ34อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง7-18ส.ค.66

  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. พยาบาลวิชาชีพ 9 อัตรา 2. ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ ม.3/ม.6 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 20 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 4. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 7-18ส.ค.66 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบรรจุเป็น พกส.34อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง12-23มิ.ย.66

  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. พยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา 2. ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 20 อัตรา 4. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 5. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 6. พนักงานซักฟอก 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 12-23 มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบรรจุพยาบาล บัดนี้-23มิ.ย.66

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพ ภายในวันที่ 12-23 มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบรรจุเภสัชกร(ป.ตรี)-พนักงานประจำห้องยา(วุฒิ ม.3/ม.6) บัดนี้-6มิ.ย.66

  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-6มิ.ย.66 1. พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร(ป.ตรี) 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม https://somdet.go.th/pdf/recruit/hr_6465f766ed70d.pdf 2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา(วุฒิ ม.3/ม.6) 2 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม https://somdet.go.th/pdf/recruit/hr_6465f798aebec.pdf

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ รับสมัครพยาบาล-เภสัชกร 22มี.ค.-7เม.ย.66

  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา 2. เภสัชกร 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ภายใน22มี.ค.-7เม.ย.66 รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/16VlYw

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพยาบาล-จพง.ทันตสาธารณสุข บัดนี้-14ก.พ.66

  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบประกอบวิชาชีพ 2. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจาก ม.6 หรือวุฒิ ปวส.สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ ทันตสาธารณสุข สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-14ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบรรจุ พกส.วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ณ อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 23-31ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพยาบาล-พนง.ช่วยเหลือคนไข้

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคารวิชาการ ชั้น 1 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บัดนี้-11พ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2
error: