สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ 22อัตรา

Advertisement Advertisement   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ 1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 อัตรา (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) คุณวุฒิ ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ อัตราค่าจ้าง ตามเวลาที่ปฏิบัติจริงวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 100 บาท (ไม่รวมเวลาพัก) 2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง ตามเวลาที่ปฏิบัติจริง วันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 80 บาท (ไม่รวมเวลาพัก) ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง จิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ […]

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครพยาบาล-ลูกจ้างตำแหน่งอื่นๆ20อัตรา

  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างรายคาบ 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 มีนาคม 2565 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ 1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) อัตราค่าจ้าง ตามเวลาที่ปฏิบัติจริงวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 100 บาท (ไม่รวมเวลาพัก) หน่วยงาน กลุ่มภารกิจการพยาบาล คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา (เพศชาย) อัตราค่าจ้าง ตามเวลาที่ปฏิบัติจริง วันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 55 บาท (ไม่รวมเวลาพัก) หน่วยงาน กลุ่มภารกิจการพยาบาล คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย […]

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก บัดนี้-29มิ.ย.61

    สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาเอก) 1 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) 1 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาโท) 1 อัตรา นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรีทุกสาขา) 1 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ภายในวันที่ 1-29 มิ.ย.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

error: