สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 3 ภูเก็ต รับสมัคร จนท. วุฒิ ม.6 เขียนข่าว-จัดรายการวิทยุได้ 25ก.ย.-16ต.ค.66

Advertisement Advertisement   สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 3 ภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปี 2567 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาสถานที่ 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,340 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 4,560 บาท และจะได้รับการพิจารณาจ้างในปีต่อๆ ไป เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นเพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร สำเร็จวุฒิ ม.6 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 65 ปี สามารถเรียนรู้เพื่อเป็นผู้จัดรายการวิทยุได้ เรียนรู้เพื่อเป็นผู้เขียนข่าวและผลิตรายการได้ สามารถเป็นกำลังพลทดแทน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจ ของ ส.ทร.3 ภูเก็ต สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงานนอกเวลาได้ Advertisement หมายเหตุ : หากมีความสามารถพิเศษใดๆ ให้ระบุในใบสมัครพร้อมเอกสารหรือภาพผลงานเป็นหลักฐาน โดยเฉพาะ ด้านการผลิตสื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเพียงของทางเดียว 25ก.ย.-16ต.ค.66 โดยสมัครทางออนไลนตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ […]

error: