สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ปทุมธานี รับสมัครพนักงานวุฒิ ม.3-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 1. ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง การศึกษาปฐมวัย หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 2. ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง จิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก 3. ปฏิบัติงานด้านนักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า ได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาใดวิชากายภาพบำบัด หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 4. ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา ป.ตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า ได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Advertisement 5. ปฏิบัติงานบริการด้านรักษาความสะอาด (คนสวน) 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. 6. ปฏิบัติงานด้านดูแลผู้รับการสงเคราะห์ […]

error: