สตง.อุบลราชธานี รับสมัครเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 25ต.ค.-7พ.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำนวน 3 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Advertisement ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 6,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 25ต.ค.-7พ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4531 3474-6 ต่อ 103, 111 ในวันและเวลาราชการ […]

error: