สตง.ภาค5(อุบลฯ) รับสมัครพนักงานสถานที่ วุฒิ ม.3/ม.6 บัดนี้-23ก.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ วุฒิ ม.3/ม.6 หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (แนบเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหารด้วย) อัตราค่าจ้างประจำ เดือนละ 8,690.00 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ลูกจ้างประจำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 4,000.- บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 Advertisement ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.audit.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน หรือขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 […]

error: