สตง.บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช.27มิ.ย.-20ก.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การเงิน การธนาคาร การตลาด เลขานุการ พณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมอัตราค่าจ้าง 11,400 บาท ผู้ที่ได้รับ การบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง ตามพระราช บัญญัติประกันสงคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Advertisement ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับค่าจ้างหรือบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติ งานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 4,000 บาท เมื่อปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม […]

error: