สคทช.รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-18พ.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) สำนักงานผู้อำนวยการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 6 อัตรา 1. ด้านตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาบริหารธุรกิจ 2. ด้านนโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 3. ด้านงานคลังและพัสดุ 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา การบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6-9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ Advertisement 4. ด้านงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน […]

สคทช.รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ป.ตรี บัดนี้-7ต.ค.65

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 3 อัตรา – เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 20 – 30 ปี – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา – มีทักษะในการสื่อสารและการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี – มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที่ทำการได้ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน รับสมัคร บัดนี้-7ต.ค.65 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ – ทางอีเมลล์ [email protected] โดยนำเอกสารฉบับจริงมา ส่งในวันสอบสัมภาษณ์ – ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 อาคารอารีย์ฮิลส์ ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท […]

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจัดการงานทั่วไป ป.ตรี

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000.- (บาท/เดือน) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที่ทำการได้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ – ทางอีเมล ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง [email protected] โดยนำเอกสารฉบับจริงมาส่ง ในวันสอบสัมภาษณ์ – ทางไปรษณีย์ ถึง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400 – สมัครด้วยตนเอง ที่ องยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน […]

สคทช.รับสมัครสอบบรรจุ วุฒิ ป.ตรี 88อัตรา บัดนี้-23พ.ค.65

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 88 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 53 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา นักจัดการงานทั่วไป 16 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา นิติกร 11 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 1 อัตรา  ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ทางภูมิศาสตร์ หรือ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต […]

สคทช. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 10 อัตรา

  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) สํานักงานผู้อํานวยการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 10 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ด้านนโยบายและแผน 1 อัตรา 2. ด้านประชาสัมพันธ์ 3 อัตรา 3. ด้านงานคลังและพัสดุ 3 อัตรา 4. ด้านบริหารงานบุคคล 2 อัตรา 5. ด้านโสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ทางอีเมล [email protected] โดยนําเอกสารฉบับจริงมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์ ทางไปรษณีย์ถึง สํานักงานผู้อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 อาคารอารีย์ฮิลส์ ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง […]

สคทช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ บัดนี้-19 พ.ย.64

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 1. ทางอีเมลล์ [email protected] โดยนำเอกสารฉบับจริง มาส่งในวันสอบ สัมภาษณ์ 2.ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 อาคารอารีย์ ฮิลส์ ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อาคารอารีย์ ฮิลส์ ชั้น 20 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองที่ดินของรัฐ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 2 อัตรา

  กองที่ดินของรัฐ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) กองที่ดินของรัฐ ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 2 อัตรา คุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำข้อมูล โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 (พิจารณาสัญญาเป็นรายปี) รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ […]

สคทช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 2 อัตรา บัดนี้-19 พ.ย.64

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) กองกฎหมาย ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 2 อัตรา คุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำข้อมูล โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที่ทำการได้ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายดุจเดชา พยัคฆา โทรศัพท์ 08 0928 9397 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สนง.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ในช่องทางต่าง ๆ ดังประกาศ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ บัดนี้-24ต.ค.64

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานในช่องทางต่าง ๆ ดังประกาศแนบท้าย ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: