ศูนย์ไซเบอร์ทหาร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ป.เอก บัดนี้-15มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการในศูนย์ไซเบอร์ทหาร เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2530 – 2547) สัญชาติไทย 1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก ทุกสาขา (วุฒิ ป.ตรีเงินเดือน 18,000 บาท, วุฒิ ป.โท 21,000 บาท, ป.เอก 25,200) 2. พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. (วุฒิ ปวช.เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, วุฒิ ปวส.เงินเดือน 13,800 บาท) Advertisement ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ […]

ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.12-16มี.ค.61

    ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ ไม่จำกัดเพศ คุณวุฒื ม.6 – ปวส. ไม่จำกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่กำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยแต่กำเนิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 2. เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคคลิกภาพที่เหมาะสมในการรับราชการทหาร  3. มีอายุ 18  ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี 4. สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า – ปวส. ไม่จำกัดสาขา 5. ไม่มีลายสักออกนอกร่มผ้า 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล 8. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง 9. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ […]

ศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรีขึ้นไป 11-17ม.ค.61

    ศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  – นายทหารสัญญาบัตร 9 อัตรา : มีวุฒิการศึกษา ป.ตรีหรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา แต่หากสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นความเร่งด่วนลำดับแรก  – นายทหารประทวน 7 อัตรา : มีวุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือสูงกว่า (คุณสมบัติอื่นๆ เพิิ่มเติม โปรดอ่านในเอกสารประกาศและเอกสารคู่มือ) สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 7 กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) ภายในวันที่ 11-17 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0 2572 1747 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัคร  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการสมัคร 

error: