ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง 3-9ส.ค.66

Advertisement Advertisement   Advertisement ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย, หญิง) และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาสื่อสารมวลชนสารนิเทศทั่วไป สารนิเทศสำนักงานสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี สมัครด้วยตนเอง 3-9ส.ค.66 โทร. 0-2297-7029 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครนักตรวจสอบความปลอดภัยไซเบอร์-นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ เงินเดือน37,680

  ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ นักตรวจสอบความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูง เงินเดือน 37,680 บาท 1 ตำแหน่ง – ป.โทหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ – มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างน้อย ๑0 ปี หรือได้รับประกาศนียบัตร ด้าน Information Security เช่น CISSP, CISM, CRISC, CISA,GCIA,GOSI, ITPE Applied IT Engineers (AP), ISO/IEC 27001 Lead Implementer เป็นต้น นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูง เงินเดือน 37,680 บาท 1 ตำแหน่ง – ป.โทหรือสูงกว่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในสาขาใดสาขาหนึ่ง มีประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศหรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑0 ปี ได้รับประกาศนียบัตร ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล เช่น […]

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-18เม.ย.65

  ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2565 1 ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์  1 ตำแหน่ง เงินเดือน : 11280 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานหรือมีประสบการณ์ทำงานในด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 2. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง เงินเดือน : 19500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ซึ่งได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์แล้วไม่น้อยกว่า […]

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน วุฒิ ป.ตรี สอบเป็นพนักงานราชการ16-24ส.ค.61

    ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 19,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ป.ตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นซึ่งผ่านอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ในกรณีชื่อสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ให้มีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นวิชาเกี่ยวกับกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์จริง โดยกำหนดให้ผู้มีตำแหน่งอธิการบดีเป็นผู้ลงนามรับรองเท่านั้น ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองธุรการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2 ชั้น 2 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 16-24 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2297 8094  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

error: