ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ลำพูน รับสมัครครูฝึกอาชีพ-เจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส.

Advertisement Advertisement   ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 (ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 25-55 ปี 1. ครูฝึกอาชีพ (หลักสูตร การตลาดออนไลน์) ปวส. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือ เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน และมีใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่รับสมัคร 2. ครูฝึกอาชีพ (หลักสูตร ตัดผมชายและสตรี) ปวส. ในสาขาเทคโนโลยีการออกแบบและ เครื่องแต่งกาย หรือสาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน และมีใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม ในสาขาที่รับสมัคร Advertisement 3. ครูฝึกอาชีพ (หลักสูตร ตัดเย็บเบื้องต้น) ปวส.ทุกสาขา หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน และมีใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม ในสาขาที่รับสมัคร 4. เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปวส. ทุกสาขา หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน […]

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จังหวัดสงขลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 ตุลาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1. นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จบปริญญาตรีขึ้นไป อายุ 25 – 35 ปี 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 3.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด […]

error: