กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้างหลายอัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้-31พ.ค.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ gps ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน (ปฏิบัติงาน กทม.) 1. นักวิชาการสถิติ 2 อัตรา – วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ หรือ – วุฒิ ป.ตรี โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านสถิติ งานบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร หรือการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หรืองานสถิติด้านความปลอดภัย หรือประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่องานสถิติ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน Advertisement 2. นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาที่กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 3. เจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา วุฒิ ปวส.สาขาที่กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช./ป.ตรี บัดนี้-28ก.พ.66

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือสูงกว่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาวิชาที่กรมการขนส่งเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา ปวช.หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า สมัครด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบก กทม. หรือทางอีเมล์ บัดนี้-28ก.พ.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร.0-2271-8888 ต่อ 1251 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-20ธ.ค.65

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 9 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง(ด้านกฎหมาย), เจ้าพนักงานขนส่ง, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานกรมการขนส่งทางบก กทม. สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-20ธ.ค.65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2271 8888 ต่อ 1251 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สภาความมั่นคงฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ป.ตรี บัดนี้-18พ.ย.65

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-18พ.ย.65 รายละเอียดเพิ่มเติม/ใบสมัคร : https://www.nsc.go.th/TH-uvvr2_AaGd7ENzXgwo

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.ตรี บัดนี้-12ต.ค.65

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 5 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานทางอีเมล์ [email protected] ในรูปแบบ PDF.file บัดนี้-12ต.ค.65 หากผู้สมัครรายใดส่งเอกสารหลักฐานหลังจากวันสิ้นสุด การรับสมัครหรือส่งเอกสารภายในระยะเวลารับสมัครแต่จำนวนเอกสารที่นำส่งไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณา ให้เข้ารับการคัดเลือก ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเจ้าหน้าที่ ปวส./ป.ตรี

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. นักจัดการงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 2. เจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดได้ ดาวน์โหลดใบสมัครที่แนบมาท้ายประกาศ จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ในรูปแบบ PDF.file ภายใน 3-12ต.ค.65 หากผู้สมัครรายใดส่งเอกสารหลักฐานหลังจากวันสิ้นสุด การรับสมัครหรือส่งเอกสารภายในระยะเวลารับสมัครแต่จำนวนเอกสารที่นำส่งไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณา ให้เข้ารับการคัดเลือก ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.ตรี บัดนี้-8ก.ย.65

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง คอมพิวเตอร์ หรือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ รับสมัครบัดนี้-8ก.ย.65 โดยยื่นใบสมัครด้วยวิธีนี้ – ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ชั้น 10 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร – ยื่นใบสมัครทาง www.prd.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6182323 ต่อ 1013, 1015 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-12ก.ค.65

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล – จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี – เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. – เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-12ก.ค.65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2271-8888 ต่อ 1250 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงาน (บัดนี้ – 10 ก.ค.56)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ –  10 ก.ค.56) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดสมัครงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราจ้างจาก รพ.ราชวิถี อัตราจ้างเดือนละ 11,680 บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราจ้างจากสถาบันสุขภาพเด็ก อัตราจ้างเดือนละ 11,680 บาท สมัครงานราชการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมการแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 5 ตึกกรมการแพทย์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์  02-590-6315 เว็บไซค์ www.dms.moph.go.th   [highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <<<<[/highlight]

error: