กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.ตรี บัดนี้-29เม.ย.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครจ้างเหมาบริการงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 25-29 เมษายน 2565 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครเอกชน (บุคคลธรรมดา) มารับจ้างเหมาบริการงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข งานวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน คุณสมบัติทั่วไป 2.1 เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างงาน 2.2 ไม่จำกัดอายุ 2.3 มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 2.4 มีความประพฤติดี มีกริยา วาจาสุภาพ เรียบร้อย 2.5 เป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ 2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 2.7 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 2.10 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ […]

error: