ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (บัดนี้ – 27 ธ.ค.56)

Advertisement ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ธ.ค.56 Advertisement ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,800 บาท วุฒิ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า คุณสมบัติทั่วไป Advertisement สัญชาติไทย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการและงานสารบรรณมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความตั้งใจในการทำงาน มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นใบวันสมัคร 1.ใบสมัครสอบคัดเลือก(ขอได้ ณ สถานที่รับสมัคร) 2.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป 3. […]

error: