ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 25 ต.ค.56)

Advertisement ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ตุลาคม 2556 Advertisement ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานที่จะปฏิบัติมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดโทร 053-114096-7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 […]

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านการเกษตร ในสาขาวิชาทางด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ดินและปุ๋ย ปรับปรุงพันธุ์ อารักขาพืช ส่งเสริมการเกษตร และบริหารธุรกิจการเกษตร 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : […]

error: