ศูนย์หม่อนไหมฯ นครราชสีมา รับสมัครบรรจุนักวิชาการโรคพืช ป.ตรี

Advertisement Advertisement   ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการโรคพืช 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านเกษตรศาสตร์ ในสาขา โรคพืช, อารักขาพืช, การจัดการศัตรูพืช หรือได้หน่วยกิตวิชาด้านโรคพืชไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต Advertisement ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ htps://qsds.go.th /newqssenmk/หัวข้อรับสมัครงาน และขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เลขที่ 1883 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 25-31 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044-214102 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (11 – 17 ธ.ค.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาคสนามด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้สารเคมี พันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม พันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องใช้ในการทดลอง 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ค่าสมัครสอบ 100 บาท […]

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (1 – 7พ.ย.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ด้านการจัดการ, ด้านเลขานุการ, ด้านการบัญชี, ด้านคอมพิวเตอร์, ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 2) สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี 3) สามารถโต้ตอบหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ดี 4) สามารถร่างหนังสือโต้ตอบทางราชการเบื้องต้นได้ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ […]

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.หนองคาย เปิดรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง (18 – 25 ต.ค.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.หนองคาย เปิดรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2556 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา […]

error: