ศูนย์สร้างทางลําปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. 13-17พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศศูนย์สร้างทางลําปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1. ตำแหน่งคนงาน (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 2 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับ ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ อัตราค่าตอบแทน : 377.85 บาท/วัน 2. ตำแหน่งคนงาน (พนักงานขับรถยนต์) 2 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) หรือเทียบเท่า Advertisement อัตราค่าตอบแทน : 377.85 บาท/วัน ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ) ศูนย์สร้างทางลําปาง ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 พ.ย. 2566 เลขที่ 227 หมู่ 8 ตําบลแม่ทะ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง […]

error: