ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล รับสมัครนักวิชาการระบบข้อมูล วุฒิ ป.ตรี

Advertisement Advertisement   ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ทำหน้าที่ พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านการพัฒนาระบบข้อมูล พัฒนาโปรแกรมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะประเด็นและการใช้ประโยชน์ การนำใช้ข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนเครือข่ายเฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ตำแหน่ง นักวิชาการระบบข้อมูล จำนวน ๒ อัตรา คุณสมบัติ Advertisement ๑)   เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี ๒)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านคอมพิวเตอร์/ สารสนเทศ/ สถิติประยุกต์ /พัฒนาชุมชน ๓)  มีประสบการณ์ในด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนาระบบงาน ระหว่างการปฏิบัติงานจริงและการทำงานผ่านระบบOnline ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ ๑๘,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ บาท วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ [email protected] หรือ ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล หมู่บ้านวิชั่น สมาร์ท […]

error: