ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (4 – 10 ก.ค. 2556)

Advertisement ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (4 – 10 ก.ค. 2556)   Advertisement ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก เปิดหาสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 2556 [highlight]อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี[/highlight] คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน […]

error: