ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครสอบ นักวิจัย วุฒิ ป.โท./ป.เอก บัดนี้-24 มิ.ย.67

Advertisement   Advertisement   ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1. ตําแหน่ง นักวิจัย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือนที่ได้รับ -คุณวุฒิ ปริญญาโท จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 21,000.- บาท -คุณวุฒิ ปริญญาเอก จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000.- บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์/ รัฐศาสตร์/มนุษยศาสตร์ สาขาหรือภาควิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ตะวันออกกลางศึกษา หรือคุณวุฒิที่สำนัก กพ. รับรองให้เทียบเท่า Advertisement ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการและกําลังพล กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษา ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เลขที่ ๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ […]

error: