ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัคร รปภ.-คนขับรถ วุฒิ ป.6/ม.3

Advertisement Advertisement   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถ 1. ยามรักษาความปลอดภัย เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี จบการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป Advertisement 2. พนักงานขับรถ เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 50 ปี จบการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ประเภท 2 รับสมัครบัดนี้-31ม.ค.66 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับสมัครคนสวน-คนขับรถ 9-12ม.ค.66

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ 1. พนักงานบริการ (คนสวน) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านดูแลสวนและงานเกษตร เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,000 บาท ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) มีความประพฤติเรียบร้อย มนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรงเหมาะสมกับตำแหน่งที่ รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ตาบอดสี หัวใจผิดปกติ ความดันโลหิต หรือโรคสังคมรังเกียจ พ้นพันธะทางทหาร มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2 ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือเสพยาเสพติดใดๆ ขอรับใบสมัครด้วยตนเองหรือดาวน์โหลดได้ที่เพจเฟสบุ๊ค ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 9-12ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการยื่นใบสมัครที่ […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ศึกษา ป.ตรี

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน จำนวน 1 ชุด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก บัดนี้-12ต.ค.65 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถาม รายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก โทรศัพท์ 055 009 546 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา (บัดนี้ – 30 ต.ค.56)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ต.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com 1.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีสาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.ชื่อตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็คทรอนิคส์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เลขที่ 24/44 ม.1 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

error: