ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ(ศวอ.ทอ.) รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.11-22ม.ค.61

    ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ(ศวอ.ทอ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ช่างไม้ 1 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท – ปวช.สาขาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน) 2. ช่างสรรพาวุธ 2 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท –  ปวช.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เคมีอุตสาหกรรม, ช่างเชื่อม, ช่างโลหะ และช่างไฟฟ้า หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน) 3. พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 12,430 บาท – มัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (การศึกษานอกโรงเรียน) – […]

error: