ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 รับสมัครพนักงานประกันสังคม วุฒิ ปวช./ป.ตรี บัดนี้-31ม.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 1. ตำแหน่งผู้ช่วยครูฝึกฝีมือแรงงาน 1 จำนวน 1 อัตรา – สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าในสาขาหรือที่ทางสํานักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท 2. ตำแหน่งนักจิตวิทยา 3 จำนวน 1 อัตรา – ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท 3. ตำแหน่งนักกายภาพบําบัด 3 จำนวน 1 อัตรา – ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชากายภาพบาบัด ทางกายภาพป่าบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบําาบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด Advertisement อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่เว็บไซน์ www.sso.go.th/wpr/irc ตั้งแต่วันที่ 1 […]

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 รับสมัครพนักงานประกันสังคม 2 อัตรา

  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานประกันสังคม การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 1. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 3 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา กายภาพบําบัด ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบําบัด หรือ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด 2. ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ 3 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชากาย อุปกรณ์ศาสตร์ หรือที่ทางสํานักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 1. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ คนงานภาค 4 […]

error: