ศูนย์ฝีกสุนัขตำรวจ ตชด.รับสมัครบุคคลภายนอก ชาย/หญิง สอบบรรจุเป็น ตร.ชั้นประทวน บัดนี้-14มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน (ทำหน้าที่งานสัตวแพทย์ หรือสัตวบาล) ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 4 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป – มีสัญชาติไทยโดยการเกิด – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 14 มิถุนายน 2566) – หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร และร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร – หากเป็นหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร – ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี – ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ […]

error: