พม.เปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวฯ จัดสวัสดิการครบวงจร เพื่อชีวิตใหม่ทุกครอบครัว

Advertisement นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว. 2 เดิม ) ซอยประดิษฐ์มนูญธรมม 19 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ว่า . พม.โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ตั้งศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบจัดสวัสดิการสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวระดับพื้นที่ ด้วยการให้บริการจัดสวัสดิการสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวอย่างครบวงจร Advertisement อีกทั้งสร้างช่องทางการเข้าถึงบริการที่จำเป็น ภายใต้การดำเนินงานในลักษณะบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ภาครัฐ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ NGOs มูลนิธิ สมาคม ต่างๆ รวมทั้ง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) Advertisement รมว.พม. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังเป็นที่พึ่งทางด้านวิชาการ ให้คำแนะนำ ทักษะชีวิต กำลังใจ และทุนประกอบอาชีพที่จะเดินต่อไปได้ เรามองว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญของสังคม […]

error: