ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ(รายวัน) 7 อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี บัดนี้-18เม.ย.67

Advertisement Advertisement   ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 1. ตำแหน่งนักกายภาพบําบัด 1 อัตรา – ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(กายภาพบําบัด) และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 2. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา – ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางสังคม 3. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข 2 อัตรา – ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 4. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านการเงินและบัญชี 1 อัตรา -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ Advertisement 5. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสุขภาพ 2 อัตรา -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้าง : จ้างครั้งละ 1 ปี โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากเงินนอกงบประมาณ (บัญชี) โครงการสร้าง หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบ สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ชั้น 3 ศูนย์ฯ 4 […]

error: