ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย รับสมัครจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 2 อัตรา

Advertisement Advertisement   ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย รับสมัครจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม 2565 สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ระดับปริญญาตรี) 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 14,500 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือ เป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี (6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ […]

error: