ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี บัดนี้-29ก.พ.67

Advertisement Advertisement   ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ 1. ตำแหน่งพนักงานจัดการฐานข้อมูล (กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ) 2 อัตรา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ซึ่งได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรวิชาสถิติมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง มีความสามารถ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20 อัตราค่าตอบแทน : 19,500 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม (กลุ่มงานเทคนิค) 3 อัตรา Advertisement สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองจากสถานที่ ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานนั้น ๆ) มีความสามารถ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่(มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20 อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) […]

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานจัดการฐานข้อมูล ป.ตรี บัดนี้-16ธ.ค.65

  ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานจัดการฐานข้อมูล ผปข.กบสซ.ศซว.ทอ.กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี หรือเทียบเท่าสาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ซึ่งได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์แล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิจ จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง หรือทางราชการรับรอง หรือมีประสบการณ์ทำงานในด้านการจัดการฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งมีความสามารถ และเหมาะสม กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.20) สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-16ธ.ค.65 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2534 0371 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: